Anti-Ice for Crown & Zero skis

ANTI-ICE FOR CROWN & ZERO SKIS
+2/-5ºC | 36/23°F
Anti-ice agent for crown & zero skis. Use always on new
snow close to zero temperature.